Aktiviteter i vernet natur i Nord-Norge

Sammendrag
Denne rapporten sees som en del av delmål 1, kartlegging av den aktiviteten som skjer i de vernede områdene og i randsonene til disse.

Per 1. januar 2007 var 14,3 prosent av Norges fastlandsareal vernet etter Naturvernloven. For Nord-Norge sin del er Nordland fylke med størst andel vern per mars 2007 med 13,9 prosent. Gjennom nasjonalparkplanen og internasjonalt i forhold til IUCN har Norge forpliktet seg til å verne henholdsvis 15 prosent av fastlandsarealet i Norge og minst 15 prisent av alle naturtyper innen 2010. Blant det vernede arealet i Norge har høyfjellsområder tradisjonelt vært svært dominerende, noe man ønsker å bøte på nå ved å fokusere mer på vern av skolg, myr, våtmark, edelløvskog, rik løvskog, sjøfugl ved kysten og ved å utarbeide marine verneplaner. 

Skrevet av Gunn Elin Fedreheim, Ingrid Bay-Larsen, Irene Ojala

Publikasjonsnr.
2008-1017
ISBN
0804-1873
Antall sider 42
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern