Å rydde en ny sti

- Evaluering av medvirkningsorienterte bruks- og verneplanprosesser for Junkerdal-Balvatn.

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet er den første rapporteringen i evalueringen av bruks- og verneplanprosessene for Junkerdal-Balvatn. Den neste rapporteringen kommer etter at forslag til plan sendes på høring. Dette vil ventelig skje vinteren 2002-2003. Den siste rapporteringen finner sted etter at endelig vernevedtak er fattet av Regjeringen ved kongelig resolusjon, trolig i 2004. Kommunedelplan øst i Saltdal kommune inngår som en integrert del av planarbeidet, og evalueringen omfatter også denne planprosessen.

Skrevet av Håkan T. Sandersen, Ole Kristian Stornes

Publikasjonsnr.
2002-1019
ISBN
0804-1873
Antall sider 58
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern