Å åpne ei dør. Utviklingsmuligheter for Nordland Nasjonalparksenter

Samlede tanker og ønsker om nasjonalparksenteret.

Sammendrag
Denne rapporten har blitt utarbeidet gjennom dokumentanalyser, intervjuer, spørreundersøkelse og bruk av Internett. De formelle retningslinjene for nasjonalparksentre danner grunnlaget for deres virksomhet, og har blitt studert. Videre har vi sett på en rekke andre dokumenter, deriblant Læreplan for Kunnskapsløftet (LK06), samt at vi har sett på grunnleggende læringsteorier, da spesielt med henblikk på Uteskolepedagogikk og ”læring i friluft”. 

I de intervjuene vi har foretatt, har vi hovedsaklig fokusert på lærere. Vi har snakket med lærere og lærerteam både fra grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og allmennlærerutdanningen, og dermed fått en samlet oversikt over deres tanker og ønsker om nasjonalparksenteret.

Skrevet av Gunn Elin Fedreheim, Anne Sofie Skogvold

Publikasjonsnr.
2007-08
ISBN
978-82-7321-560-4
Antall sider 76
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern