FORPROSJEKT: Levekår blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner

Med dette prosjektet igangsettes en landsdekkende representativ levekårsundersøkelse blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner i Norge

Forskningsprosjektet skal bestå av en kvalitativ forstudie. I denne delen vil vi bruke livshistorieintervjuer og fokusgruppeintervjuer til å kartlegge hvilke levekårsområder det er viktig og mulig å belyse i en spørreundersøkelse. I neste runde vil vi utvikle et spørreskjema og gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen. Forskningsprosjektet utføres på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ledes av professor Norman Anderssen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern