ALTPRO

Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep.

Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om hva som skal til for å øke innslaget at lokalt produserte proteinkilder, som en erstatning til (deler av) dagens import av soya. Med sau som eksempel vil prosjektet undersøke ulike sorter av belgvekster og alger med hensyn på tilvekst hos lam, ut. Et tverrvitenskapelig design og konsortium er etablert for å løse denne forskningsoppgaven. Ved hjelp av samfunnsvitenskapelig analyse vil bøndenes holdninger til importerte versus lokalt dyrkede proteinkilder bli studert. Videre vil dagens regelverk og forvaltningspraksis studeres for å kartlegge mulighetene for å styrke innslaget av lokal produsert proteinrikt fôr i norsk husdyrproduksjon. Den samfunnsfaglige tilnærmingen i prosjektet vil bli fulgt opp med forsøk som vurderer nærings-, klima- og helsemessige aspekter ved bruk av ulike fôrslag til sau.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Ingrid Agathe Bay-Larsen

Tlf: 75 41 18 14

iby@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern