Miljø

Tauverk

Arktiske lokalsamfunn står i sentrum for geopolitikk og storstilte industrielle prosjekter og investeringer. De nordlige områdene er dessuten avgjørende for norsk matproduksjon både på land og til vanns. Forskningsgruppa for miljø og samfunn har et økende fokus på det grønne skiftet og hva det har å si for en utvikling av naturbaserte næringer i nord. Hvem setter premissene for framtidens arbeidsplasser og naturforvaltning, og hvilken rolle spiller ulike former for kunnskap i møte mellom lokale, nasjonale og internasjonale aktører?

Hvem er vi?

Forskningsgruppa for miljø og samfunn består av åtte forskere som driver med tverrfaglige studier på bærekraftig vekst og utnyttelse av naturressurser. Vi har langsiktige satsinger innen temaer som klimatilpasning, havbruk, landbruk, gruvedrift, petroleumsindustri, og energikrevende prosessindustri. Vi har ekspertise innen bruk og vern av fjellområder og beitelandskap, biomangfold og økosystemtjenester.

Hvordan kan forvaltning og nettverksstyring på ulike nivåer bidra til en god balanse mellom bruk og vern? Forskningsgruppa har også et sterkt fokus på klimatilpasning i primærnæringer og lokal planlegging. Hva kjennetegner samspillet mellom myndigheter, bedrifter og andre lokale aktører ved tilpasning til miljømessige og sosioøkonomiske endringer? Hva er forskjell på modellert og opplevd risiko, hvem har definisjonsmakt og kan delta i beslutningsprosesser?

Gruppa har drevet forskning på flere kontinenter, men med et særlig fokus på de nordlige områder, nærmere bestemt i Russland, Canada, Alaska, Grønland, Svalbard og det nordlige Skandinavia. Vi har kompetanse innenfor en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner (statsvitenskap, sosiologi, planlegging, antropologi, naturforvaltning). Selv om de samfunnsfaglige problemstillinger står i fokus, er problemstillingene vi jobber med tverrfaglige. Derfor samarbeider vi med miljøer innen naturvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag.

 

 

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern