Dag Sverre Ofstad

Dag Sverre Ofstad
Dag Sverre Ofstad Tittel: Seniorforsker Telefon: work 909 99 652
Nøkkelinformasjon:
Dag Ofstad forsker på formelle, uformelle og ikke-formelle læringsprosesser. Han er særlig opptatt av skole & opplæring – og barn og unges lærings – og mestringspotensialer i en omskiftelig og kompleks læringsverden. Ofstad vektlegger i sin forskning å arbeide med kvalitative forskningsprosesser og metodeutvikling, herunder den praktiske kunnskapens metoder, i retning av en entreprenøriell dannelsespedagogikk.
Utdanning:
Ph.d i studier av profesjonspraksis 2016, avhandling «Den entreprenørielle dannelsesreisen» - en kvalitativ studie av læringsprosesser. Forskerutdanning 45 studiepoeng. Hovedfag i profesjonskunnskap 2007, avhandling: «Kunsten å oppdage seg selv» - et frimodig dialogisk essay om en humanistisk skole.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern