Kommuner, samhandlingsreform og innovasjonsrisiko (SAMRISK)

Dilemmaet mellom innovativ aktivitet og det å ivareta pasientsikkerhet og -rettigheter i helsesektoren i kommunene.

Samhandlingsreformen stiller krav til innovativ tenkning rundt kompetanse og organisering av helsetjenester hos kommuner, både internt og på tvers av kommunegrenser. I dette forprosjektet setter vi fokus på det dilemmaet som oppstår mellom det å drive innovativ aktivitet (som impliserer risikovillighet, prøving og aksept for feiling) og ivaretakelse av helt grunnleggende aspekter ved tjenesteproduksjonen knyttet til pasientsikkerhet og -rettigheter. Målsettingen er å utvikle en hovedsøknad til forskningsrådet.

Oppdragsgiver
Regionalt Forskningsfond Nord-Norge
Tidsrom
-
Prosjektleder

Bjarne Lindeløv

Tlf: 75 41 18 28

bjl@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern