Evaluering av samisk tospråklighetstilskudd

Formålet med prosjektet er å evaluere hvordan Sametinget tospråklighetstilskudd fungerer ut fra et bruker- og et forvaltningsperspektiv.

Arbeidet skal:

  • Beskrive gjeldende lovgivning
  • Beskrive (kort) endringsprosessene fra den tidligere kostnadsstyrte modellen til den nåværende målstyrte modellen, basert på evalueringen fra 2008
  • Belyse hvordan den målstyrte modellen med samarbeidsavtaler har påvirket det samiske språkets synlighet, bruk og læringsmuligheter ut fra et samiskspråklig brukerperspektiv
  • Belyse hvordan kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med tospråklighet har endret seg når de selv har satt mål for sitt samiske språkarbeid
  • Gjøre rede for hvordan Sametingets kommunikasjon og samarbeid med   kommunene og fylkeskommunene har vært i evalueringsperioden
  • Komme med forslag til hvordan Sametinget kan bistå tilskuddsmottakerne med planlegging av tiltak for styrking av samisk språk.
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 75 41 18 30

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern