Bærekraftig havbasert reiseliv

I prosjektet Bærekraftig havbasert reiseliv – en analyse av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, har forskere fra Bioforsk og Nordlandsforskning sett på hvordan havbasert reiseliv påvirker og tar hensyn til miljø, samfunn og økonomi.

I prosjektet har forskerne utviklet et analyseverktøy som måler bedrifters fysiske/biologisk, sanse- og opplevelsesmessige fotavtrykk i naturen. Funnene viser at bedriftene er oppmerksomme på at de påvirker naturen både fysisk (beslag av areal, utslipp, materialbruk), sansemessig (støy, lukt og synsmessig) og i noen grad opplevelsesmessig (menings-perspektiv). Hensyn til miljø tas gjennom å tilpasse båt og folks atferd gjennom kjøreruter, avstand, fart og støy i sårbare og ikke-sårbare områder. I tillegg har flere bedrifter fokus på betydningen av gode holdninger som respekt og aktsomhet overfor natur. Forskerne bak studien er: Thomas Holm Carlsen og Liv Jorunn Hind fra Bioforsk og Thomas Johansen og Jarle Løvland fra Nordlandsforskning.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om hvordan bedrifter påvirker mennesker og samfunn på ikke- og  instrumentelle (økonomiske) måter gjennom for eksempel å bidra til ringvirkninger som økt sysselsetting, varehandel, servicetilbud, økt optimisme, styrket identitet, kunnskap og utdanning, lek, opplevelser, tilhørighet, med mer. Bedriftene har et sterkt fokus på å komme lokal samfunnet til gode i en økonomisk forstand gjennom å benytte lokale ressurser, sysselsetting, osv. Enkelte bedrifter poeterer også hvordan de kommer samfunnet til gode i en ikke-økonomisk forstand. Ved å fokusere på økt bevissthet og kunnskap om stedets egenskaper, tradisjoner og historie, bidrar de til større stolthet og engasjement blant de bosatte og er dermed nødvendige pådrivere for sosial bærekraft.

Økonomisk bærekraft

Den økonomiske bærekraften handler om hvordan produksjon av varer og tjenester opprettholdes over tid. Den havbaserte turismenæringa kjennetegnes av vekst på deres produkter. Bedriftene røper å være i ulik grad opptatt av at veksten skal skje på naturens premisser slik at den kan vare "evig". Bedriftene benytter natur og kulturverdier i markedsføring og produksjon av opplevelse. Et lite utvalg av bedriftene er sertifiserte (økosertifisering, miljøfyrtårn og Lofoten mat), men bedriftene har en generell interesse etter å bli sertifisert.

Ribåt i aksjon

Prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemiddel for regional FoU og innovasjon – VRI.

Oppdragsgiver
VRI, Nordlands fylkeskommune og Norge forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 75 41 18 30

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern