Vil gjerne bli målt på kvalitet

Forskningsrådet vil måle instituttene på blant annet relevans, kvalitet og samarbeid før de får basisbevilgning. – Positivt, mener NF-direktør Iselin Marstrander.

Hun mener det kom mange positive forskningspolitiske signaler på instituttenes årskonferanse 6.mai.

Penger etter kvalitet

Instituttene skal måles på om forskningen er relevant for næringslivet, om kvaliteten er god, om de både har oppdrags- og bidragsforskning og om de samarbeider med andre.  Resultatet skal ha innvirkning på om instituttene får basisbevilgning, og i tilfelle hvor stor den blir.
- Jeg synes det er bra at vi blir stilt til krav til. Konkurransen om midlene øker, og vi må kunne levere resultater for å få fra potten, sier Iselin Marstrander.


NF-forsker Ingrid Bay Larsen plukker alger i forbindelse med et samarbeids-
 prosjekt med Bioforsk 
om alger som sauefor. Regjeringen vil ha sterkere 
 samarbeid mellom forskningsmiljøene.

Instituttenes viktige rolle

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) arrangerte årskonferanse om hvordan Norge kan bli en ledende kunnskapsnasjon. Det er ennå langt igjen før Norge når målet om å bruke 3 prosent av BNP til forskning.
Instituttsektoren står for halvparten av forskningsvolumet i Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad poengterte instituttenes styrke og tydelige rolle i utviklingen av Norge som kunnskapssamfunn og lovet at instituttene vil spille en stor rolle i regjeringens langtidsplan for forskning.

Samarbeid og arbeidsdeling

Norge investerer under snittet i Europa på næringsrettet forskning og under EU-snittet på innovasjon. På konferansen ble det blant annet diskutert hvordan instituttene kan bidra enda sterkere til fremragende anvendt forskning.

- Regjeringen ønsker tett samarbeid og arbeidsdeling mellom forskningsmiljøene. Der er vi allerede, i og med Nordlandsforsknings nære samarbeid med Universitetet i Nordland, sier Iselin Marstrander.

Skeptisk til fusjonering

Hun er mer skeptisk til regjeringens ønske om å fusjonere små miljøer.
- Fusjonering bør ikke være en forutsetning for å få forskningsmidler. Jeg har tro på at små, tette miljøer med lave administrasjonskostnader kan være like veldrevet som store. Lokal forankring er viktig. Det kan lett gå ut over arbeidsmiljøet og bedriftskulturen hvis avgjørelser tas et annet sted.NF-direktør Iselin Marstrander er fornøyd med at regjeringen legger opp til en mer langsiktig forskningspolitikk.

Forutsigbart

Da er NF-direktøren mer fornøyd med den langsiktighet regjeringen forespeiler forskningsmiljøene.

- Den kommende langtidsplanen for forskning vil gi forutsigbarhet. Nordlandsforskning har noen slike større program innen klima og reiseliv – med Opplevelser i nord - og ser at dette gir stabilitet i forskningsmiljøet.

Søknadsstøtte

Marstrander er også glad for signalet om økonomisk støtte til å søke EU-midler i Horizon2020. I dag koster dette forskningsmiljøene dyrt.

Hun er i  hovedsak fornøyd med de forskningspolitiske signalene som kom fram på konferansen.
- Det virker som regjeringen tar ansvar for instituttsektoren og har en strategi for forskningsutviklingen i Norge.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern