Utmarka i sentrum for forskningsprosjekt

Bøndene blir færre og utmarka får ny betydning.Foto: Brynjar Hilling
Bøndene blir færre og utmarka endrer seg. Foto: Brynjar Hilling

Utmarka endrer seg. Nå går forskere, forvaltning, industri og brukere sammen for å sikre bærekraftig utvikling av det særegne skandinaviske fenomenet.

For utmark finnes bare i Norge, Sverige og Danmark. I tusenvis av år har utmarka fungert som en utvidet del av gårdsbrukene, og den har inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdningsøkonomi.

I fjelloven står det: «Rett til allmenningsbruk ligg til bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik rett. Retten skal kunne nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturleg etter tida og tilhøva.»

Hva er egentlig «tida og tilhøva» i 2018? Det skal prosjektet «Utmark i endring» finne ut av.

Menn forvalter utmarka
– I løpet av en toårsperiode skal nettverket arrangere en serie med fagseminar der brukere, forvaltere, forskere og folk flest, møtes for å drøfte aktuelle og sentrale tema som beiteproblematikk, industriutbygging, natur- og kulturmangfold og rekreasjon, sier prosjektleder Frode Flemsæter fra Ruralis.

Nordlandsforskning skal bidra med tverrfaglig kompetanse for å forstå endringer i utmarka i et helhetlig perspektiv. Det sørger forskerne Aase Kristine Lundberg og Svein Morten Eilertsen for. Lundberg skal bidra med kjønnsperspektiver på forvaltningen og bruken av utmarka.

– Norsk utmarksforvaltning er mannsdominert. Det er sjelden noen som snakker om at det er færre kvinner i lokale styrer, råd og utvalg. Lokal deltakelse og medbestemmelse blir likevel oppfattet som en mer legitim måte å forvalte naturressurser på, sier hun.

– Med et kjønnsperspektiv på hvem som er representert i beslutningsprosesser og hvem som innehar posisjoner i utmarksforvaltningen, blir fraværet av likestilling påfallende.Forsker Aase Kristine Lundberg. Foto: Karoline O. A. Pettersen

 

Lokal deltakelse, mer demokrati?
Ved å introdusere et kjønnsperspektiv kan forskerne belyse hvilke interesser som får gjennomslag når beslutninger fattes og hvilke stemmer og perspektiver som er fraværene i disse prosessene.  

– Vi kan dessuten bidra til å nyansere antagelsen om at lokal deltakelse i seg selv er mer demokratisk, sier Lundberg.   

Det skal arrangeres et fagseminar også i Bodø. Det planlegges vinteren 2019 og vil tematisere problemstillinger knyttet til natur- og kulturmangfold i utmarka, og mulige motsetninger mellom disse to hensynene.   

Nettverksprosjektet «Utmark i endring” ledes av Ruralis og NIBIO. Øvrige deltagere er NMBU, NORUT, NTNU, NINA, Nordlandsforskning, Østlandsforskning og NIKU.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern