Trøbbel for nytt sykemeldingssystem

En rapport fra Nordlandsforskning evaluerer prosjektet "1-2-3-4 i Vestfold".

Varierende oppslutning blant fastlegene og innføring av ny sykemeldingsblankett gjorde at nytt system for oppfølging av sykemeldinger ikke førte frem.

Det viser Nordlandsforsknings følgeevaluering av prosjektet «1-2-3-4 i Vestfold», som har handlet om å utvikle tettere samarbeid mellom fastleger og lokale NAV-kontorer om oppfølging av legemeldt sykefravær.

– Vi har ikke funnet tallgrunnlag som tilsier at forsøket har redusert sykefraværet i de tre forsøkskommunene. Ei heller klarer vi å finne støtte for at lengden på sykefraværet er redusert som følge av bruk av tallkoder på sykmeldingene i de tre kommune i forsøksperioden, sier seniorforsker Terje Olsen.


Seniorforsker Terje Olsen. Foto: Morten Ovesen

Tall som prioriterer
Tittelen på prosjektet – «1-2-3-4 i Vestfold» - viser til de fire tallene legene kunne merke sykemeldingen med. Sykemeldinger er svært kostbart for den norske velferdsstaten. Mens noen sykemeldinger varer i 14 dager og ferdig med det, kan andre stadig forlenges, uten at pasienten blir bedre.

I mange tilfeller er det en fordel for NAV å være tidlig ute, for å kunne gripe fatt i de bakenforliggende problemene før de eskalerer. Og her kommer tallene inn. Merker legen sykemeldingen med 1 eller 2, er det grunn til å tro at arbeidstakeren er tilbake på jobb høvelig kjapt.

– Merkes sykemeldingen med 3, vurderer legen at tilstanden kan skyldes problemer på arbeidsplassen. Står det et 4-tall på meldingen, er det andre grunner som tilsier at NAV bør handle raskt, forklarer Olsen.

Varierende oppslutning
Systemet ble skapt og utprøvd i Larvik, der det fungerte bra. Arbeidsdepartementet ønsket å prøve det ut i noe større skala og satte i gang prosjektet «1-2-3-4 i Vestfold», der kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme tok i bruk systemet.

Men forskerne fant ingen positiv effekt. Hvorfor ikke?

– Vi fant to årsaker til at systemet ikke ble videreført. Det ene var varierende oppslutning blant fastlegene i de tre kommunene. Det andre var innføringen av en ny sykefraværsblankett som tok opp i seg noen av de funksjoner merkingen med tall tidligere hadde gitt.

Olsen gir likevel ros til den innovative tanken bak prosjektet.

– Innovasjonsvirksomhet i offentlig sektor er relevant og betydningsfullt, også når resultatet ikke blir helt som planlagt. Gjennomføringen av forsøket ga mange nyttige erfaringer for de tre NAV-kontorene og for det videre samarbeidet mellom fastlegene og NAV, bemerker seniorforskeren.

LES HELE RAPPORTEN

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern