Skal brukerne av nasjonalparkene bestemme over dem?

Tjernene i Jomfruland nasjonalpark ga Theodor Kittelesen inspirasjon til sitt berømte maleri "Nøkken". Foto: Gunn Elin Fedreheim
Tjernene i Jomfruland nasjonalpark ga Theodor Kittelesen inspirasjon til sitt berømte maleri "Nøkken". Foto: Gunn Elin Fedreheim

Nå styres Jomfruland, Raet og Trollheimen av folk som benytter områdene. Funker det?

Det foregår nå et forsøk hvor grunneiere, reindrifta og miljø- og friluftsorganisasjoner er med på forvaltningen av Jomfruland nasjonalpark, Raet nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde.

– Representanter for disse gruppene sitter i det som kalles grunneierbaserte eller partssammensatte verneområdestyrer. Dette innebærer at de nå deltar på lik linje med politisk oppnevnte representanter fra kommuner, fylkeskommuner og Sametinget, forklarer Tone Magnussen ved Nordlandsforskning.  

Ønsker lokal medvirkning
Siden 2009 har nasjonalparker og landskapsvernområder i Norge blitt forvaltet av verneområdestyrer bestående av lokale og regionale politikere, i tillegg til representanter fra Sametinget der det er relevant. Til sammen har Miljødirektoratet opprettet 44 verneområdestyrer.

Styrene skal sørge for en helhetlig forvaltning av verneområdet innenfor rammene av Naturmangfoldsloven og verneforskriftene. Dette innebærer blant annet å behandle dispensasjonssøknader, iverksette tiltak i området og informere befolkningen.

Klima- og miljødepartementet vedtok i 2016 at det skulle gjennomføres en forsøksordning med økt deltakelse fra brukerinteresser i tre verneområdestyrer fra 2017 til 2019. På oppdrag fra Miljødirektoratet er Nordlandsforskning ansvarlig for å evaluere dette forsøket.

– Evalueringen av forsøksordningen skal undersøke om denne måten å styre nasjonalparkene på, bidrar til større lokal medvirkning, mer effektiv forvaltning og hvordan verneverdiene påvirkes, sier Magnussen.

Vil ha din mening
Forskerne trenger din hjelp. Har du brukerinteresse i Jomfruland nasjonalpark, Raet nasjonalpark eller Trollheimen landskapsvernområde? Er du grunneier, næringsutøver eller miljø- og friluftsinteressert med tilknytning til en av de tre områdene? Da er du svært velkommen til å delta i spørreundersøkelsen.

– Deltakelse er selvsagt frivillig, og du kan trekke deg når som helst, men vi håper du vil ta deg tid til å svare. Undersøkelsen tar cirka 10 minutter, opplyser Magnussen.

Opplysningene vil bli analysert og rapportert på en måte som gjør at enkeltpersoner ikke kan identifiseres. Undersøkelsen er i henhold til regelverket meldt til Personvernombudet for forskning (Norsk senter for forskningsdata), og gjennomføres i tråd med gjeldende lover og regler for sikring av personopplysninger.

FØLG DENNE LINKEN FOR Å DELTA I UNDERSØKELSEN

Følgeevalueringen av forsøksordningen med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer i Jomfruland nasjonalpark, Raet nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde, er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. Prosjektet varer fra 2017 til 2019.

 

Mer informasjon:

             
Tone Magnussen               Aase Kristine Lundberg
tma@nforsk.no                  akl@nforsk.no
906 29 715                          913 62 962
 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern