Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Foto av Terje Olsen.
Terje Olsen.

På oppdrag fra Bufdir vil Nordlandsforskning gå igjennom forskning om utviklingshemmedes rettssikkerhet. Seniorforsker Terje Olsen er prosjektleder for oppdraget.

- For oss er dette et viktig prosjekt. Vi har lang og solid erfaring på området, og har gjort mye forskning på dette temaet de senere årene. Nå skal vi gjøre en oppsummering av den forskningen som er gjort på utviklingshemmede og rettsikkerhet. Ikke minst vil vi avdekke det vi har lite forskningsbasert kunnskap om, sier prosjektleder Terje Olsen.

Kartleggingen vil oppsummere utviklingshemmedes rettssituasjon og hvordan utviklingshemmedes rettigheter blir praktisert i blant annet boligsituasjonen, arbeid og dagaktivitet, barnevern, i avhør, soning og fengsel.

Bestemme selv – og få hjelp til?

Det å sammenstille den forskningsbaserte kunnskap vi har om rettssituasjonen for personer med utviklingshemming er viktig, nettopp fordi dette er personer som i mange tilfeller er i en sårbar situasjon. I en del tilfeller kan personen selv ikke formidle full ut hvordan de vil ha det, og andre må tolke dem. Så spørsmålet er ofte hvordan ivareta egen vilje og retten til å bestemme over seg selv, mot hensynet til å ivareta kropp, liv og helse.

- I Norge har vi for eksempel lovgivning som gir tydelig regulering av tvang i omsorgen, forklarer Olsen. Men vi vet fra nyere forskning at det fortsatt skjer en del uregulert bruk av tvang. Det kan gjelde alt fra dagligdagse gjøremål som å pusse tenner til mer alvorlige handlinger. Et annet eksempel er retten til å bestemme selv hvor man vil bo. Kanskje ønsker vedkommende å bo ett sted, mens kommunen ønsker et annet sted. I prinsippet skal personen selv bestemme dette, men hva vet vi om hvordan dette fungerer i praksis? Dette er blant spørsmålene kunnskapsoppsummeringen vil belyse.

Følger opp FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har gitt Nordlandsforskning dette oppdraget. Prosjektet starter nå i juni og skal ferdigstilles i desember 2015.

Det er to år siden Norge ratifiserte FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter og har dermed forpliktet seg til å innrette lovverket slik at det følger konvensjonen. Bufdir har et nasjonalt ansvar for å følge opp utviklingen på dette området.

Antropologi, juss, filosofi og sosiologi

Seniorforsker Terje Olsen er prosjektleder for et tverrfaglig team som skal utarbeide kunnskaps­oppsummeringen. Med seg på laget har han Hild Rønning, som jurist fra Politihøgskolen i Bodø, Patrick Kermit, som er filosof og professor ved NTNU og John Eriksen, sosiolog og seniorforsker ved NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern