Påvirker folks framtidsvurderinger oljeutviklinga?

Forskere på Nordlandsforskning, i USA og Grønland skal undersøke hvordan folks bekymring for framtida påvirker beslutninger om oljeutvinning.

Nordlandsforsknings miljø- og samfunnsgruppe har fått finansiert sitt første prosjekt innen petroleumsforskning fra Forskningsrådet. Forskerne skal undersøke hvordan petroleumsutviklingen påvirker lokalsamfunn i Arktis.


I Grønland (bildet), Alaska og Norge  skal forskerne undersøke folks
 vurderinger om framtida og hvordan det påvirker beslutninger om
 oljeutvinning.             

Norge, Alaska og Grønland

De skal ta for seg tre lokalsamfunn, i Norge (Lofoten), Grønland og Alaska.  Felles for disse er at petroleum blir sett på som et mulig framtidig satsingsområde.

Prosjektet  heter «Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US/Alaska case sites» -  forkortet

ARCTICCHALLENGE. Det er finansiert gjennom Forskningsrådets PETROSAM2-program, der petroleumsutviklingens betydning for samfunn og utvikling er i fokus.

Folks tanker om framtida

Det er i hovedsak energisikkerhet og økonomi som ligger til grunn for petroleumsutviklingen. Men hva med innbyggernes tanker om framtida – enten det gjelder bekymringer de har eller muligheter de ser? Spiller de noen rolle når beslutningene tas?
-  I tillegg til energisikkerhet og økonomi finnes det en annen type sikkerhet eller trygghet, nemlig folks følelse av fellesskap, røtter i og kunnskap om det samfunnet de hører til. Eller la meg si det sånn: folks følelse av at framtida er et sted man ønsker å være, sier seniorforsker Brigt Dale. 
Forskerne vil undersøke hvordan folks bekymringer og ønsker for framtida påvirker beslutningene om petroleumsutvikling i Arktis.Bildet er fra Corova havn i Alaska. Både i Alaska, Grønland og Norge
 er oljeutvinning sett på som en del av den framtidige satsingen.
Foto: Peter Prokosh

 

Bredere grunnlag for beslutninger

- Vi vil gi beslutningstakerne en beskrivelse av disse temaene som ikke kommer så godt fram i dag. Vi ønsker å synliggjøre dem og si noe om hvordan de kan bli en større del av  beslutningsprosessene i saker som angår petroleumsutvikling, sier Dale.

I tillegg til seniorforsker Brigt Dale og forskningsleder Grete K. Hovelsrud i Nordlandsforskning er
Ilisimatusarfik/Universitety of Greenland og Brown University, USA, med på prosjektet som skal gå over tre år – fra 2014 til 2017.

ARCTICCHALLENGE  tar utgangspunkt i prosjektleder Grete K. Hovelsruds kompetanse på tilpasning til klimaendringer og mangeårige erfaring med arktiske spørsmål, samt i Brigt Dales doktorgradsarbeid som omhandler sikkerhet i bred forstand i forbindelse med oljeutvinning i Lofoten og utvidelsen av petroleumsutviklingen nordover på norsk sokkel.
I tillegg har partnerne tilført prosjektet viktig kompetanse og bidratt med å konkretisere problemstillinger som det er behov for å belyse fra et amerikansk og grønlandsk ståsted.

Tre samfunn, ulike stadier

Både i Alaska, Grønland og Norge (Lofoten) er oljeutvinning sett på som en del av den framtidige satsingen.  Men de tre stedene er på ulike stadier i prosessen.

  • I Alaska har de hatt oljeutvinning lenge, og innbyggerne føler et sterkere eierskap til oljen, blant annet fordi tusenvis av innbyggere i staten er deleiere i et oljeselskap. 
  • Etter at Grønland fikk selvstyre for fem år siden har de jobbet med å invitere inn oljeselskaper, og ser for seg en økonomisk framtid knyttet til oljeutvinning. Men mange i lokalsamfunnet føler lite medbestemmelse og er bekymret for miljøkonsekvensene.
  • I Lofoten dreier den etter hvert velkjente debatten seg blant annet om lokale behov satt opp mot nasjonale målsetninger om oljeutvinning.

- De tre casene har det til felles at risiko og potensielle ringvirkninger som oftest beskrives på et overordnet nivå – eller med et ovenfra-og-ned-perspektiv. Lokale og regionale aktører kan ha helt andre vurderinger, sier Brigt Dale. Det er disse temaene forskerne vil synliggjøre slik at de kan spille en større rolle når beslutningene tas. 

Forskerne Grete K. Hovelsrud og Brigt Dale. Forsidebildet av Svolvær er tatt av Wenzell Prokosh.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern