Klar for ny forskningsinnsats for reiselivet

Med erfaring fra blant annet Opplevelser i nord satser Elisabet Ljunggren, Dorthe Eide og Einar Lier Madsen på mer reiselivsforskning. Foto: Thoralf Fagertun
Med erfaring fra blant annet Opplevelser i nord satser Elisabet Ljunggren, Dorthe Eide og Einar Lier Madsen på mer reiselivsforskning. Foto: Thoralf Fagertun

Nord universitet og Nordlandsforskning har levert søknad på forskningsprosjekt som vil gi opplevelsesbedrifter og deres samarbeidsaktører et stort løft.

– Søknaden er sendt, erklærer prosjektleder Einar Lier Madsen, seniorforsker ved Nordlandsforskning.  Det er Forskningsrådets program FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene) som er mottaker. 70 millioner kroner er avsatt til kapasitetsløft for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet regionene, og forskningsmiljøet i Bodø er med i konkurransen.

Nord universitet og Nordlandsforskning har solid erfaring fra mange års reiselivsforskning og lanserer nå et prosjekt som viderefører det vellykkede arbeidet. Det har fått navnet SMART-OPP.

– Prosjektets overordnede ide er å øke opplevelsesbaserte bedrifter, FoU-institusjonene og virkemiddelapparatets evne og mulighet til å bruke forskningsbasert innovasjon og skape bærekraftig verdiskaping, sier Lier Madsen.

Rask vekst, mange utfordringer
Nord-forskerne Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren har vært sentrale i utviklingen av søknaden. De slår fast at reiselivsnæringen både i Norge og internasjonalt er i rask vekst.  Turistenes adferd endrer seg og etterspørselen økes etter aktive opplevelser, mat og kultur.

– Økt konkurranse, ny teknologi, påvirkningen fra delingsøkonomien og behovet for mer bærekraftig utvikling spiller også inn, sier Ljunggren. 

– Næringen må kunne håndtere radikale endringer, det skaper nye muligheter og utfordringer som øker behovet for profesjonalisering, kvalitet og innovasjon. Det er behov for ny kunnskap og gode verktøy for forskningsbasert innovasjon og verdiskaping, det vil dette prosjektet gi, supplerer Eide.

Forskerne understreker at forskningsbasert innovasjon ikke bare går ut på å utvikle forskningsbasert kunnskap.

– Vi tar det et viktig skritt videre, sier Eide.

– I dette prosjektet vi forskere jobbe tett sammen med næringen og andre aktører i innovasjonsprosjekter, samtidig som vi sammen utvikler, tester og bruker nye plattformer og verktøy for innovasjon.

Her blir et viktig bidrag utvikling og bruk av InnovasjonsLABer for opplevelsesnæringer, noe som er nytt nasjonalt og internasjonalt. InnovasjonsLAB er et verktøy som utvikler og tester ulike ideer for å lage noe nytt som skaper verdi for virksomheten.

Nordland godt egnet
For å skape opplevelsene for framtidens marked må bedrifter og leverandører samarbeide om både leveranser og økt verdiskaping.

– For å få til radikale innovasjoner trenger man kombinasjon av kunnskap, ideer og praksisfellesskap. Nordland har et godt utgangspunkt, mener Lier Madsen.

– Erfaringene fra Opplevelser i nord, VRI Nordland og klyngen Innovative opplevelser viser at slike samspill er mulig og gir gode resultat, sier han.

Det nye prosjektet skal videreutvikle erfaringene fra tidligere forskning, gjennom samarbeid i konkrete innovasjonsprosjekter og utvikling av innovasjonssystemene.

– Derfor har sentrale opplevelsesbedrifter, virkemiddelapparat og eksisterende bedriftsklynger allerede fra idéstadiet vært sterkt involvert i utviklingen av SMART-OPP, sier Eide.

SMART-OPP har åtte partnere: Nord Universitet med Handelshøgskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap, Nordlandsforskning, Nordland fylkeskommune, bedriftsklyngen Innovative Opplevelser, Fylkesmannen i Nordland, Sametinget, Norges Kystfiskarlag og Engage (NTNU og Nord universitets senter for fremragende utdanning i entreprenørskap). I tillegg er sju internasjonale forskere fra fire utenlandske universitet med i prosjektet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern