Hvordan rekruttere nye fosterhjem?

Eksempel på fosterhjemskampanje.
Eksempel på fosterhjemskampanje.

Å finne nye strategier til å rekruttere fosterhjem er mål for prosjektet «Fosterhjem og rekruttering». Nå skal forskerne sammen med barnevernstjenester og regionale Bufetater gå i gang med utvikling og utprøving av lokale strategier.

Fredag den 30. oktober møtte Bent-Cato Hustad og Clara Luckner Strømsvik representanter fra 15 barnevernstjenester og fra de 5 regionale Bufetater- til et dialogmøte. Her laget de sammen planer for lokale rekrutteringssatsninger. Forskere fra Nordlandsforskning skal følge hvordan aktørene iverksetter disse i det nærmeste året.

Formålet med forskningsprosjektet er å forbedre strategier for å rekruttere flere egnede fosterhjem. Nordlandsforskning har kartlagt nasjonale rekrutteringskampanjer de siste 10 årene og samlet forskning på rekruttering av fosterhjem.

Hva er gode fosterhjem?

Videre har forskerne sendt en spørreundersøkelse ut til befolkningen for å finne ut hvilket potensial det er for rekruttere flere fosterhjem i Norge. En spørreundersøkelse har de sendt til et utvalg av landets barnevernstjenester for å få kunnskap av hva barnevernstjenesten vurderer å være kjennetegn på gode fosterhjem, samt hvilke erfaringer de har hatt av tidligere rekrutteringskampanjer.

Hva vet vi?

Hustad og Strømsvik presenterte funn datainnsamlingene på dialogmøtet. Funn fra studiene viser at 1 av 6 mellom 20 og 70 år har lyst til å være fosterforeldre. Videre er det 4 av 10 som er godt kjent med muligheten for å bli fosterforeldre. Like mange vet lite om muligheten, noe som tilsier at det er et potensial for å lage strategier for hvordan informasjonen kan nå ut til flere i målgruppen.

I underkant av 30 prosent sier seg enig i at de har vurdert å være fosterforeldre. Det er nærmere 60 prosent som vil vurdere å bli fosterforeldre dersom det er et barn i egen familie som har behov for et hjem. Det vil derfor være en god strategi å satse på rekruttering i barnets familie og nettverk.

Barnevernet beskriver de gode fosterforeldrene som varme, åpne, omsorgsfulle og rause. De beskrives også ved å ha god kunnskap og forståelse om normalutvikling og tilknytningsproblematikk, samt å ha evne til refleksjon. Motivene deres er på å hjelpe noen å få det bedre fremfor egen vinning. I tillegg sier barnevernet at de gode fosterforeldre kjennetegnes ved å ta imot veiledning og å ha godt samarbeid med både barnevernet og biologiske foreldre. De siste 10 års rekrutteringskampanjer har både hatt informative og følelsesmessige budskap for å skape positive holdninger til fosterhjemsrollen. De senere årene har kampanjene i større grad er blitt differensiert og rettet seg mot nye målgrupper. Funnene fra disse studiene skal til sammen gi en retning for hvilke strategier deltakerne velger å satse på lokalt.

Nordlandsforskning gjennomfører forskningsprosjektet på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). 

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern