Gründere i turistnæringa

Oxana Bulanova, Sølvi Solvoll og Gry Alsos.
Oxana Bulanova, Sølvi Solvoll og Gry Alsos.

Gründere er en viktig faktor for fornying og verdiskaping i turistnæringa. Sølvi Solvoll, Gry Agnete Alsos og Oxana Bulanova gir i en ny artikkel oversikt over entreprenørskapsforskning i næringa og ser nærmere på hvordan forskningen knytter seg til tradisjonell entreprenørskapsforskning.

I artikkelen gjør de en gjennomgang av publiserte artikler fra 2000 til 2012 som gir en oversikt over status på forskningen og forslag til felt som bør utforskes videre.  Artikkelen er valgt ut som en av redaktørens anbefalinger og er derfor åpen for fri nedlastning ut januar 2016.

Forskning på entreprenørskap i turistnæringa har vokst de senere årene og fokus flyttes fra Amerika/Australia til Europa og andre land i verden. Samtidig blir forskningen for det meste publisert i turismejournaler og ikke entreprenørskapsjournaler, noe som er litt merkelig med tanke på utbredelsen av næringen. En årsak kan være at funnene er empiriske og ikke så mye knyttet til utvikling av teori. Forskerne finner noen svakheter knyttet til forskningsdesign med lav kvalitet på data. Det kan også bli sett på som en styrke at forskningen ofte er næringsrettet og med tydelige implikasjoner for praksis og politikkutvikling.

Opplevelser og samspill

Næringen har noen spesielle trekk ved seg som kan være av interesse for andre næringer. For eksempel er det interessant å bruke reiselivsnæringen både for å se nærmere på hvordan opplevelser skapes i samspillet mellom entreprenør og kunde, hvordan entreprenører takler sesongvariasjon, samt hvordan samarbeid mellom destinasjon og entreprenør fungerer.

Videre forskning

Ytterligere forskning kan også se nærmere på verdiskapningsbegrepet som ofte er avhengig av kundens totalopplevelse og hvordan verdier skapes i nettverket, da dette er noe som i større grad også har betydning i andre næringer og industrier. Forskerne argumenterer for at litteraturen på turistentreprenørskap kan nyttiggjøre seg forskning fra tradisjonell entreprenørskapsforskning, men likevel ta inn over seg særtrekkene som finnes ved næringen. Interessante tilnærminger kan for eksempel være hvordan muligheter oppstår/skapes i reiselivsnæringen og hvordan entreprenørene går frem for å utnytte disse.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern