Funksjonshemmedes rettigheter på agendaen i Europarådet

Fra konferansen i Dublin.
Fra konferansen i Dublin.

Menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne var tema for Europarådets konferanse i Dublin den 5. og 6. november.

Med denne konferansen satte Europarådet punktum for en tiårig plan med anbefalinger til de 47 medlemslandene, samtidig var det et startskudd for det videre arbeidet med en ny langsiktig plan for satsing på den samme målgruppen.

Terje Olsen på talerstolen under Europarådetskonferanse i Dublin.

Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Terje Olsen, har i en årrekke forsket på rettssikkerhet for funksjonshemmede, og særlig hvordan rettspleien ivaretar personer med kognitive eller kommunikative vansker. Olsen var invitert for å holde innlegg om forskning som handler om å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep mot funksjonshemmede, på engelsk: "Preventing and combatting violence and abuse against people with disabilities".

Utfordringer i rettspleien

- Vi vet at utviklingshemmede i større grad enn andre borgere er utsatt for seksuelle overgrep. Og særlig for de med kommunikasjonsproblemer er det i mange tilfeller vanskelig for politi og påtalemyndighet å føre bevis til for eksempel overgrep, forklarer Olsen.

Terje Olsen jobber for tiden med flere forskningsprosjekter som dreier seg rundt de problemstillingene som var tema i Europarådet. Blant dem er en kunnskapsoppsummering om utviklingshemmedes rettssikkerhet, en studie av rettssituasjonen for døve i strafferettspleien og en nasjonal studie av hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Europarådets møte fant sted i Dublin og den engelske tittelen var: “Promoting Human Rights of Persons with Disabilities: Ambitions, Impact and Challenges Ahead”.

Om Europarådet

Europarådet er en mellomstatlig organisasjon med 47 medlemsstater. Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i sine medlemsland. Europarådet var opphavet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstol.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern