Forsker I og II

Barn som er opptatt av det som skjer på pc skjermen

Har du et våkent blikk og ser etter nye utfordringer? Vi søker nye forskere innenfor alle tre forskningsfelt: Velferd, Miljø og Næring. Søknadsfrist er 22. mars.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 35 ansatte, lokalisert i Bodø. Instituttet har basisbevilgning fra Norges forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Vi har dyktige forskere, spisskompetanse på flere områder, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer.

Instituttet har tre forskningsfelt som er vektlagt. De viktigste strategiske fagområdene er:  

Velferd: Sårbare grupper i velferdsstaten, funksjonshemming, utsatte barn og unge, velferdstjenester, velferdsinnovasjon, skole/utdanning, barnevern, psykisk helse, folkehelse, arbeidsliv, levekår

Miljø: klimatilpasning og omstilling i samfunnet, kunnskapsbasert forvaltning av miljø og naturressurser, primærnæringer, mineral og petroleum, marin sektor og kultur- og stedsutvikling

Næring: Entreprenørskap og innovasjon, evaluering av næringspolitiske virkemidler, bedriftsutvikling, regional utvikling, næringsklynger, regionale innovasjonssystemer, opplevelsesbasert reiseliv, landbruk-, industri-, energi- og, mineralnæringene

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og høy trivsel, og ser etter forskere som bidrar positivt til dette. Det er til tider høyt arbeidstempo og intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Forskerne har stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Egeninitiativ til initiering av prosjekter, tverrfaglig arbeid og profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer til både privat og offentlig sektor er hovedoppgavene.

Vi har behov for forskere med relevant bakgrunn på nevnte strategiske områder, og særlig forskere innen kvantitativ metode på Velferd og Næring. Du må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Vi ønsker forskere som har erfaring med oppdragsforskning og prosjektledelse; som publiserer vitenskapelig og har nasjonale og internasjonale nettverk. Kunnskap om samiske forhold vil være relevant. Erfaring med søknader overfor Forskningsrådet og EU vil vektlegges. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig og ha evnen til å formidle resultater. Gode språkkunnskaper i norsk (svensk / dansk) og engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav.

Tilsetting 1. mai 2015. Lønn i samsvar med lokal særavtale.

Interesserte kan kontakte:

Adm. direktør Iselin Marstrander: ima@nforsk.no / mobil 404 08 365
Forskningsleder Velferd Trond Bliksvær: tbl@nforsk.no / mobil 950 75 408
Forskningsleder Miljø Grete Hovelsrud: gho@nforsk.no / 958 06 046
Forskningsleder Næring Elisabet Ljunggren: elj@nforsk.no / 909 00 609

Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no innen 22. mars 2015.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern